Bilgi Bankası DÜVELERİN BAKIM VE BESLENMESİ

Eğer çok iyi kalitede kaba yem varsa, bir yaşın üzerindeki düveler sadece kaba yemle dahi beslenebilirler. Bunun yanında kalsiyum, fosfor ve mineral içeren yalama taşları devamlı önlerinde bulundurulmalıdır. Düveler bu dönemde günde 700-800 g ağırlık artışı sağlamalıdırlar.

Düvelerin 15. ayda ilk aşımda kullanılmaları için, bu yaşta 350 kg ağırlığa ulaşmaları hedeflenmelidir. Eğer büyüme yeterli değilse bir miktar karma yem verilir. Enerji, fosfor ve vitamin A eksikliği olan düveler kızgınlık belirtileri göstermezler. Düveler için baklagil veya baklagil-buğdaygil karışımı kuru otlar mükemmel bir kaba yem kaynağıdırlar. özellikle erken biçilmiş otların, geç biçilmiş otlara göre besin madde içerikleri daha yüksektir.

Mısır silajı, bir yaşın üzerindeki düveler için iyi bir kaba yem kaynağıdır. Ancak düvelere sınırsız verilmemelidir. Fazla enerji yağlanmalarına neden olur. Düvelere 10-15 kg mısır silajı verilebilir.
Mısır silajı enerjice zengin olmasına karşın protein, kalsiyum ve fosfor yönünden fakirdir. Bu nedenle kaba yem olarak mısır silajı yedirilen düvelerin karma yemlerinin büyük oranda proteince zengin soya ve pamuk tohumu küspeleri gibi yağlı tohum küspelerinden oluşması gerekir. Mısır silajı bir miktar yonca kuru otu ile birlikte verilirse protein ve kalsiyumca desteklenmiş olur.

Düvelere karma yem verilirken, verilecek miktar ve protein içeriği verilen kaba yemin cinsine ve kalitesine göre değişir.

YENİ DOĞUM YAPAN İNEKLERDE SÜTÜN PİK SEVİYESİ NASIL TAHMİN EDİLİR?

İneklerin Pik Seviyesinin Tahmini:

Doğumdan sonraki 5.inci günde sağılan sütün 12-13 litre fazlası pik seviyesidir. Örneğin; doğumdan 5 gün sonra 20 litre süt veren bir inek 20+12/13=32-33 litre ile pik seviyesine ulaşacaktır.
Bu rakam ilk doğumunu yapan düvelerde 18 kg dır. Örnek: 20+18=38 kg. pik seviyesi
Önemi: Eğer bu miktara erişilemiyorsa "yetersiz enerji problemi var" demektir.
Bu durum; süt veriminde istenen seviyeye ulaşamamanın yanı sıra ineğin tekrar gebe kalmasında problem yaşanabileceğini, rasyonun özellikle enerji yönünden kontrol edilmesi gerektiğini ya da enerji desteklerinin verilmesi gerektiğini gösterir.

KURUDAKİ İNEKLERİN BESLEMESİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR:

• Rasyon, protein, enerji, selüloz, vitamin ve mineraller açısından dengeli olmalıdır.
• Kurudaki ineklerin gezinti alanı olmalı ve gezmeleri sağlanmalıdır.
• Kurudaki inekler laktasyondakilerden daha şişman olmamalıdır.
• Doğuma on beş gün kalana dek tane yemler kısıtlanmalı, ancak doğuma on beş gün kala tekrar kademeli olarak verilmelidir.
• Kuru ot verilmeli, silaj verilmemelidir.
• Toplam rasyonda kaba yem-kesif yem dengesi sağlanmış olmalıdır.
• Laktasyonun pik seviyesi geçtikten ve gebelik oluştuktan sonra kesif yem azaltılmalı, ineklerin şişmanlaması önlenmelidir.
• İneklerin kuruda kalma dönemi normal olarak 50-70 gündür. Kuru dönemin uzun olmamasına dikkat edilmelidir.